Saturday, September 27, 2008

AL-QURAN TURUN TUJUH HURUF

Sabda Rasulullah Shallullahu ‘Alaihi Wassallam.

إن هذا القرءان أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه

رواه البخاري

“sesungguhnya A-Quran Ini Telah Diturunkan Dalam Tujuh Huruf Maka
Bacalah Olehmu Mana Yang Mudah Daripadanya.”

(Riwayat al-Bukhari)

1) Para Ulama’ Berselisihan Pendapat Mengenai Maksud Tujuh Huruf
Tersebut Sehingga Melebihi 40 Pendapat.Di Antara Pendapat Yang Mashur:

(1) Tujuh Huruf Bermaksud TUjuh Loghat (bahasa) Iaitu:
1- Loghat Quraisy قريش
2- Loghat HUdzail هذيل
3- Loghat Thaqif ثقيف
4- LOghat Hawazan هوازن
5- Loghat Kinanah كناية
6- LOghat Tamim تميم
7- Logaht Yaman يمن

2) Tujuh Huruf Bermaksud Segala Makna Hukum-Hakam Iaitu:
1- Halal حلال
2- Haram حرام
3- Muhkam محكم
4- Mutasyabih متشابه
5- Amthal أمثال
6- Insya’ إنشاء
7- Akhbar أخبار

3) Tujuh Huruf Bermaksud:
1- Nasikh ناسخ
2- Mansukh منسوخ
3- Khas خاص
4- ‘Am عام
5- Mujmal مجمل
6- Mubaiyin مبيّن
7- Mufassar مفسّر

4) Tujuh Huruf Bermaksud:
1- Wa’d وعد
2- Wa’id وعيد
3- Mutlaq مطلق
4- Muqayyad مقيّذ
5- Tafsir تفسير
6- I’rab إعراب
7- T’wil تاويل2) Menurut Imam al-Jazari Memikirkan Maksud Hadis Tersebut
Lebih Kurang 30 Tahun Maka Beliau Merumuskan Bahawa Yang
Dimaksud Dengan Tujuh Huruf Ialah:

(1) Berubah pada Baris Sahaja Tidak Pada Huruf, Makna Dan
Bentuk Tulisan.

Contoh: يَحْسَبُ -Surah al-Humazah : Ayat 3

يَحْسِبُ -Bacaan Bagi Imam Nafi’, Imam Ibnu Kathir, Imam Abu Amru,
Imam al-Kisaie, Imam Ya’kub, Imam Khalaf al-’Aasyir.

(2) Berubah Pada Baris Dan Makna Sahaja Tidak Pada Huruf Dan Bentuk Tulisan.

Contoh: فَتَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَّبَّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ -Surah al-Baqarah : Ayat 37

فَتَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَّبَّهِ كَلِمَاتٌ فَتَابَ عَلَيْهِ -Bacaan Bagi Imam Ibnu Kathir

(3) Berubah Pada HUruf Dan Makna Sahaja Tidak Pada Baris Dan Bentuk Tulisan.

Contoh: تَبْلُوْا -Surah Yunus : Ayat 30

تَتْلُوْا -Bacaan BAgi Imam al-Kisaie, Imam Khalaf al-’Aasyir

(4) Berubah Pada Huruf Dan Bentuk Tulisan Sahaja Tidak Pada Makna Dan Baris.

Contoh: صِرَطَ -Surah al-Fatihah : Ayat 6

سِرَاطَ -Bacaan Bagi QUmbul Dan Dan Ruwais.

(5) Berubah Pada Huruf, Baris Dan Bentuk Tulisan Sahaja Tidak Pada Makna.

Contoh: وَ لا يَأْتَلِ -Surah al-Nur : Ayat 22

وَ لا يَتَأَلَّ -Bacaan Bagi Imam Abu Ja’far

(6) Berubah Segi Taqdim (dahulu) Dan Ta’khir (kemudian)

Contoh: وَ قَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ -Surah Ali ‘Imran : Ayat 195

وَقُتِلُواْ وَ قَاتَلُواْ -Bacaan Bagi Imam Hamzah, Imam al-Kisaie, Imam Khalaf
al-’Aasyir

(7) Berlaku Pertambahan Dan Pengurangan Huruf.

Contoh: وَ وَصَّى -Surah al-Baqarah : Ayat 132

وَ أَوَصَّى -Bacaan Bagi Imam Nafi’, Imam Ibnu ‘Aamir, Imam Abuu Ja’far

10 IMAM QIRAAT

1. Imam Nafi’ (امام نافع)
- Nama Sebenar nafi’ Bin Abdul Rahman Bin Allaisi.
Nama gelaran Beliau Ialah Abu Ruyam.
- Bersifat Mulia Dan baik Hati.
- Wafat Pada tahun 167 Hijrah Ketika Berumur 99 Tahun.
- Mempunyai 2 Anak Murid Iaitu:
(1) Qalun ( Abu Musa Bin Mina Bin Wardan Bin Isa Abdul Samad)
- Dilahirkan Pada Tahun 120 Hijrah Dan Meninggal Dunia Pada
Tahun 220 Hijrah.
(2) Warsy (Abu sa’id Othman Bin Sa’id Bin Abdullah Al-Qibti Al Masri)
- Dilahirkan Pada Tahun 110 Hijrah DanMeninggal Dunia Pada Tahun
197 Hijrah.

2. Ibnu kasir (ابن كثير)
- Nama Sebenar Beliau Adalah Abu sa’id Abdullah Bin Kathir Bin ‘Amru
Bin Adbullah Bin Zazan Bin Fairuz Bin Hirmuz Al-Dari).
- Dilahirkan Pada tahun 45 Hijrah.
- Wafat Pada tahun 120 Hijrah.
- Mempunyai 2 Anak Murid Iaitu:
(1) Al Bazzi (Abu Hasan Ahmad Bin Muhammad Bin Abdullah Bin Al-Qasim Bin
Nafi’ Bin ABi Bazzah Al-Makki.
- Dilahirkan Pada Tahun 170 Hijrah Dan Meninggal Dunia Pada tahu
250 Hijrah.
(2) Qunbul ( Abu ‘Amru Muhammad Bin Abdul Rahman Bin Muhammad Bin Khalid
Bin Sa’id Bin Al-Makhzumi.
- Dilahirkan Pada tahun 195 Hijrah Dan Meninggal Dunia Pada Tahun
291 Hijrah.

3. Abu Amru (ابو عمرو)
- Nama Sebenar Beliau Adalah Abu ‘Amru Ziban Bin Al-’Ala’ Bin Al-’Iryan
Bin Abdullah Bin Al-Husain Al-Mazani.
- Dilahirkan Pada Tahun 68 Hijrah.
- Wafat Pada Tahun 154 Hijrah.
- Mempunyia 2 Anak Murid Iaitu:
(1) Al-Duri ( Abu ‘Amru Hafsh Bin Umar Bin Abdul Aziz Al-Nahwi Al-Baghdadi.
- Meninggal Dunia Pada Tahun 246 Hijrah.
(2) Al-Susi ( Abu Syu’aib Shalih Bin Ziad Bin Abdullah Bin Ismail Bin Al-Jarud.
- Meninggal Dunia Pada Tahun 261 Hijrah.

4. Ibnu ‘Aamir (ابن عامر)
- Nama Sebenar Beliau Adalah Abu ‘Imran Abdullah Bin ‘Aamir Bin Yazid Bin
Tamim Bin Rabi’ah al-Yahshabi.
- Dilahirkan Pada Tahun 8 Hijrah.
- Wafat Pada Tahun 118 Hijrah.
- Mempunyai 2 Anak Murid Iaitu:
(1) Hisyam ( Abu Al-Walid Hisyam Bin ‘Ammar Bin Nasir Bin Maisarah Al-Salma)
- Dilahirkan Pada Tahun 153 Hijrah Dan Meninggal Dunia Pada Tahun
245 Hijrah.
(2) Ibnu Dzakuan ( Abu ‘Amru Abdullah Bin Ahmad Bin Basyir Bin Dzakuan.
- Dilahirkan Pada Tahun 173 Hijrah Dan Wafat Pada Tahun
242 Hijrah.

5. ‘Aashim (عاصم)
- Nama Sebenar Beliau Adalah Abu Bakar ‘Aashim Bin Abdullah (Abi Najud)
Bin Bahdalah Al-Asadi.
- Wafat Pada Tahun 127 Hijrah.
- Mempunyai 2 Anak Murid Iaitu:
(1) Syu’bah ( Abu Bakar Syu’bah Bin ‘Iyasy Bin Salim.
- Dilahirkan Pada Tahun 95 Hijrah Dan Meninggal Dunia Pada tahun
193 Hijrah.
(2) Hafsh ( Abu Umar Hafsh Bin Sulaiman Bin Al-Mughirah Bin Abi Daud Al-Kufi.
- Dilahirkan Pada Tahun 90 Dan Meninggal Dunia Pada Tahun
190 Hijrah.

6. Hamzah (حمزة)
- Nama Sebenar Beliau Adalah Abu ‘Imarah Bin Habib Bin ‘Imarah Bin
Ismail Al-Zaiyat.
- Dilahirkan Pada Tahun 80 Hijrah
- Wafat Pada Tahun 156 Hijrah.
- Mempunyai 2 Anak Murid Iaitu:
(1) Khalaf ( Abu Muhammad Khalaf Bin Hisyam Bin talib Al-Bazzar)
- Dilahirkan Pada Tahun 150 Hijrah Dan Meninggal Dunia Pada Tahun
220 Hijrah.
(2) Khallad ( Abu Isa Khallad Bin Khalid Al-Syaibani Al-Kufi.
- Meninggal Dunia Pada Tahun 220 Hijrah.

7. Al-Kisaie (الكساءى)
- Nama Sebenar Beliau Adalah Abu Al-Hasan Ali Bin Hamzah Bin Abdullah
Bin Othman Al-Nahwi.
- Dilahirkan Pada Tahun 119 Hijrah.
- Wafat Pada Tahun 189 Hijrah.
- Mempunyai 2 Anak Murid Iaitu:
(1) Abu Al Harith ( Al-laith Bin Khalid Al-Marwazi Al-Baghdadi)
- Meninggal Dunia Pada Tahun 240 Hijrah.
(2) Al-Duri ( Abu ‘Amru Hafsh Bin Umar Bin Abdul Aziz Al-Nahwi
Al-Baghdadi.
- Meninggal Dunia Pada Tahun 246 Hijrah.

8.Imam Abu Ja’far Al-Madani ( ابو جعفر المدني )
- Nama Sebenar Beliau Adalah Abu Ja’far yazaid Bin Al-Qa’fa’
Al-Makhzumi Al-Madani.
-Wafat Pada tahun 130 Hijrah.
- Mempunyai 2 Anak Murid Iaitu :
(1) Abu Al-Harith ( Isa Bin Wardan Al Madani )
- Meninggal Dunia pada Tahun 160 Hijrah.
(2) Ibnu Jammaz ( ABu Al-rabi’ Sulaiman Bin Muslim Bin Jammaz
Al-Madani.
- Dilahirkan Pada Tahun 117 Hijrah
- Meninggal Dunia Pada Tahun 170 Hijrah.

9. Imam Ya’qub Al-Hadhrami ( يعقوب الحضرمى )
- Nama Sebenar Beliau Adalah Abu Muhammad Ya’qub Bin Ishaq Bin
Zaid Bin Abdullah Bin Abu Ishaq Al-hadhrami Al-Bashri.
- Dilahirkan Pada Tahun 117 Hijrah.
- Wafat Pada Tahun 205 Hijrah.
- Mempunyai 2 Anak Murid Iaitu :
(1) Ruwais ( Abu Abdullah Muhammad Bin Al-Mutawwakil Al Bashri.
- Meninggal Dunia Pada tahun 238 Hijrah.
(2) Abu Al-Hasan Rauh Bin Abdul Mu’min Al-Bashri.
- Meninggal Dunia Pada Tahun 234 Hijrah.

10.Imam Khalaf Al-’Asyir ( خلف العاشر )
- Beliau Ialah Rawi Pertama Bagi Imam Hamzah Al-Kufi.
- Nama Sebenar Beliau Adalah Abu Muhammad Khalaf Bin Hisyam Bin
Talib Al-Bazzar.
- Dilahirkan Pada Tahun 150 Hijrah.
- Wafat Pada Tahun 229 Hijrah.
- Mempunyai 2 Anak Murid Iaitu :
(1) Ishaq ( Abu Ya’qub Ishaq Bin Ibrahim Bin Othman Al-marwazi
Al-Baghdadi.
- Meninggal Dunia Pada Tahun 286 Hijrah.
(2) Idris ( Abu Al-hasan Idris Bin Abdul Karim Al-Haddad Al-Baghdadi.
- Dilahirkan Pada Tahun 189 Hijrah.
- Wafat Pada tahun 292 Hijrah.

ISTILAH-ISTILAH PENTING

1) Qiraat ( القراءت ):
Iaitu Bacaan Yang Disandarkan Kepada Salah Seorang
Daripada Imam-Imam al-Qurra’Yang Mana
Bersambung Bacaan Mereka (sanadnya) Kepada
Rasulullah S.A.W.

2) Imam ( إمام ):
Iaitu Orang Yang Disandarkan Bacaan Kepadanya serta
Menjadi Menjadi Ikutan Umat Khususnya Bagi Mereka Yang
Sezaman Dengannya.

3) Riwayat ( رواية ):
Iaitu Bacaan Yang Disandarkan Kepada Orang Yang
Meriwayatkan Bacaan Daripada Imam Qurra’.

4) Rawi ( راوى ):
Iaitu orang Yang Meriwayatkan Bacaan Daripada Imam Qurra’.

5) Toriq ( طريق ):
Iaitu Bacaan Yang Disandarkan Kepada Orang Yang Meriwayatkan
Bacaan Dariapada Rawi. Demikian Juga Orang Yang Meriwayatkan
Bacaan Dariapada Rawi Tersebut Dinamakan Sebagai Toriq. Penggunaan
Istilah Toriq Tidak Dikhususkan Bagi Mereka dan Bacan Mereka Sahaja
Bahkan Ia juga Digunakan Bagi Bacaan Dan Generasi Sesudah Mereka
Jingga Ke Bawah.

-> Masyarakat Islam Malaysia Membaca Al-Quran Mengikut Bacaan (Qiraat)
Imam ‘Aashim Melalui Riwayat Hafsh Atas Toriq Al-Syatibi Kerana Bacaan Atas
Toriq Inila Yang Dipelajari Oleh Para Huffaz di Negara Kita Khususnya di
Ma’had Tahfiz Kerajaan Negeri dan Jabatan Kemajuan Malaysia (JAKIM).

BACAAN SEPULUH YANG MUTAWATIR

Bacaan Sepuluh Yang Mutawatir Iaitu Bacaan Yang Disandarkan
Kepada Sepuluh Imam Al-Qurra’ serta Diriwayatkan Oleh
Kumpulan Manusia Yang Ramai. Bacaan Sepulah Yang mutawatir Ini
Terrbahagi Kepada Dua Ketegori:

1) Al-Qiraat al-Asyr al-Kubra ( القرءت العشر الكبرى ):

Iaitu Bacaan-Bacaan Sepuluh Besar. Bacaan Sepuluh Besar Adalah
Bacaan Yang Disandarkan Kepada Spuluh Imam Al-Qurra’ Yang Terkenal Iaitu:

1. Imam Nafi’
2. Imam Ibnu Kathir
3. Imam Abu Amru
4. Imam Ibnu ‘Aamir
5. Imam ‘Aashim
6. Imam Hamzah
7. Imam al-Kisaie
8. Imam Abu Ja’far
9. Imam Ya’kub
10. Imam Khalaf Al-’Aasyir

Bacaan-Bacaan Ini Telah Dihimpunkan Oleh Imam Ibnu al-Jazari Dalam Matnnya
(syairnya) YAng Disebut Matn al-Jazariah متن الجزرية

2) Al-Qiraat al-’Asyr al-Shughra( القراءت العشر السبع) iaitu Bacaaan-bacaan
Sepuluh Kecil.Bacaan-bacaan yang di sandarkan kepada sepuluh imam al-Qurra’
yang sama tetapi gabungan dua sumber iaitu:

1)Al-Qiraat al-Sab’( القرات السبع )iaitu bacaan-bacaan tujuh yang disandarkan
kepada tujuh imam al-Qurra’ iaitu Imam Nafi’,Imam ‘Aashim,Imam Ibnu Katthir,
Imam Abu ‘Amru,Imam Ibnu ‘Aamir,Imam Hamzah dan Imam al-Kisaie.
Bacaan-bacaan ini telah dihimpunkan oleh imam al-Syatibi dalam matnnya(syairnya)
yang di sebut matn al-Syatibiah متن الشاطبية

2)Al-Qiraat al-Thalath( القراءت الثلاث )Iaitu Bacaan-bacaan Tiga
(pelengkap bagi bacaan- bacaan tujuh)yang disandarkan kepada tiga imam al-Qurra’
iaitu imam Abu Ja’far,Imam Ya’kub dan imam Khalaf al-’Aasyir.Bacaan -bacaan
ini telah dihimpunkan oleh imam al-Jazari dalam matnnya(syairnya)yang disebut Matn
al-Durrah( متن الدرة )

0 Komentar:

.:: KEMBARA INSAN MENCARI TUHAN YANG MAHA ESA ::.